Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Matus Mandela

 

· ·

- podľa rozdeľovníka

· ·

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Sobrance

OU-SO-OUZP-2017/000266

Ing. Mariňáková /056/6523575

10. 3. 2017

VEC
Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Nižné Nemecké 54, 072 52 Nižné Nemecké, p. č.: “C“ 450, 451, 458/2, 465. Ostatné plochy, orná pôda, .
Žiadateľ:
Matúš Mandela, Nižné Nemecké 54, 072 52
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub:
Spolu 5 ha krovín
Žiadosť doručená dňa:
2. 3. 2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, marinakova.jana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Vladimír Kráľ

vedúci odboru