Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Baškovce

 

· ·

- podľa rozdeľovníka

· ·

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Sobrance

OU-SO-OUZP-2014/000543

Ing. Mariňáková /056/6523575

17.10.2014

VEC
Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Baškovce, p. č.: “E“ 1006/2 kultúra: ostatné plochy.
Žiadateľ:
Obec Baškovce, Baškovce 29, 073 01
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub:
1 ks stromov druh: jaseň
Žiadosť doručená dňa:
15.10.2014
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, jana.marinakova@so.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Vladimír Kráľ

vedúci odboru