Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

oŹ-GL-OSZP-2017/000847

  OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná l, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                           Naše číslo                                                                Vybavuje/linka                                                               Gelnica
24.10.2017                                                                                                         OÚ-GL-OSZP- 2017/000847                                   RNDr. Demková /0961745711                                     25.10..2017

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: SVB- bytový dom Tehelná 4, 056 01 Gelnica

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Gelnica, konkrétne 1 ks dreviny, druh smrek obyčajný (Picea abies) na pozemku parc. č. C-KN 456

Drevina rastie na pozemku vo vlastníctve Mesta Gelnica, v jeho zastavanom území, pričom tvorí súčasť verejnej zelene. Jej výrub je odôvodnený tienením obytných miestností bytového domu a poškodzovaním fasády objektu.

Žiadosť bola doručená dňa: 24.10.2017

 

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                     vedúci odboru