Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-Gl-OSZP-2018/000183

  OKRESNÝ  ÚRAD  GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                                                             Naše číslo                                                                                   Vybavuje/linka                                                       Gelnica
                     25.1.2018                                                                                                             OÚ-GL-OSZP- 2018/000183                                                                 RNDr. Demková /0961745711                            25.1.2018

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, 05333 Nálepkovo

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemkoch parcely č. C-KN 5752/8 a 5755 v k. ú. Nálepkovo konkrétne 3 ks druh lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos).

Dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve Obce Nálepkovo v jej zastavanom území a výrub sa požaduje z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín, ktoré boli v minulosti upravované neodborným orezom (na hlavu), sú trvalo poškodené a poškodzujú obvodové murivo obytných budov.
K žiadosti bolo doložené stanovisko odbornej organizácie ŠOP SR, RC-OP, S-NP Slovenský raj, vydané dňa 19.12.2017 pod. č. NPSR/705-001/2017-Les3.

Žiadosť bola doručená dňa: 25.1.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

       

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                                   vedúci odboru