Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2018/000176

  OKRESNÝ   ÚRAD   GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                             Naše číslo                                                                         Vybavuje/linka                                                                      Gelnica
                     22.1.2018                                                                                        OÚ-GL-OSZP- 2018/000176                                            RNDr. Demková /0961745711                                             23.1.2018

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Helcmanovce, 055 63 Helcmanovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Helcmanovce, spolu 3 ks drevín v rôznej druhovej skladbe, rastúcich na pozemku parc. č. C-KN 153/1 v zastavanom území obce Helcmanovce.
Žiadosť bola odôvodnená skutočnosťou, že koreňový systém drevín zasahuje do kanalizácie s následkom poškodzovania kanalizačného potrubia, čo bráni odtoku splaškových odpadových vôd z objektu domu kultúry a služieb.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 22.1.2018

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              Ing. Milan Turzák

                                                                                                                                                                                                                                                   vedúci odboru