Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2018/000169

  O K R E S N Ý    Ú R A D   G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná l, 056 01 Gelnica

 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                  Naše číslo                                                                     Vybavuje/linka                                                               Gelnica
                     19.1.2018                                                                             OÚ-GL-OSZP- 2016/000169                                        RNDr. Demková /0961745711                                      22.1.2018

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín

Žiadateľ: Obec Prakovce, 055 62 Prakovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Prakovce, spolu 20 ks drevín v rôznej druhovej skladbe, rastúcich na pozemkoch parc. č. C-KN 1006/2, 161/1, 163/l, 185/1, 1006/3 a 787/4 v zastavanom území obce Prakovce.

Žiadosť bola odôvodnená doručenými podnetmi od občanov obce, v ktorých bola požiadavka na výrub drevín z dôvodu tienenia obytných miestností v bytových domoch, zlého zdravotného stavu drevín, resp. z dôvodu obavy z údajného ohrozovania majetku a zdravia.

Žiadosť bola doručená dňa: 19.1.2018

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                             vedúci odboru