Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2017/000948

  OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná l, 056 01 Gelnica 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                             Naše číslo                                                                               Vybavuje/linka                                                                       Gelnica
                     8.12.2017                                                                                        OÚ-GL-OSZP- 2017/000948                                                  RNDr. Demková /0961745711                                             14.12.2017

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Jaklovce, 055 61 Jaklovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Jaklovce, konkrétne ide o 10 ks drevín v tejto druhovej skladbe:
4ks smrek obyčajný (Picea abies) na parc. č. C-KN 651/1, 2 ks breza previsnutá (Betula pendula) na parc. č. C-KN 81/1, 1 ks jaseň štíhly (Fraxinus exelsior) na parc.č. C-KN 141/1 a 3 ks javor mliečny (Acer platanoides) na parc.č. C-KN 141/1, rastúce na pozemkoch vo vlastníctve Obce Jaklovce v jej zastavanom území.
Dreviny podľa údajov v žiadosti sú prestárle, vysychajúce, resp. rastú na pozemkoch kde predstavujú potencionálne ohrozenie zdravia, či majetku občanov v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 8.12.2017

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                       vedúci odboru