Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2017/000928

  OKRESNÝ   ÚRAD   GELNICA

 Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná l, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                        Naše číslo                                                                                          Vybavuje/linka                                                       Gelnica

                     6.12.2017                                                                                   OÚ-GL-OSZP- 2017/000928                                                            RNDr. Demková /0961745711                              11.12.2017

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Švedlár, 053 34Švedlár

 

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Švedlár, konkrétne 7 ks drevín, 1ks jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), 4 ks smrekovec opadavý (Larix decidua) a 2 ks lipa malolistá (Tilia cordata), rastúce na pozemkoch v zastavanom území obce Švedlár.
Dreviny sú podľa údajov v žiadosti poškodené, prestárle, resp. rastú v tesnej blízkosti objektov, pričom znamenajú potencionálne ohrozenie zdravia a majetku v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
Žiadosť bola doručená dňa: 6.12.2017

 

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                        vedúci odboru