Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-Gl-OSZP-2017/000712

  OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul.Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                   Naše číslo Vybavuje/linka                                                            Gelnica dňa :

OÚ-GL-OSZP- 2018/000712                                                                     RNDr. Demková /0961745711                                                     18.8.2017

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Helcmanovce, Helcmanovce 161, 000 63 Helcmanovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Helcmanovce, spolurétne 9 ks drevín, konkrétne :

1 ks jedľa biela (Abies alba) na pozemku parc.č. C-KN 46, v k. ú. Helcmanovce
4 ks smrek obyčajný (Picea abies) na pozemku parc. č. C-KN 46 v k.ú. Helcmanovce
2 ks borovica lesná (Pinus sylvestris) na pozemku parc. č. C-KN 46 v k.ú. Helcmanovce
2 ks borovica lesná (Pinus sylvestris) na pozemku parc. č. C-KN 4772/1 v k.ú. Helcmanovce

Všetky dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve Obce Helcmanovce v jej zastavanom území a ich výrub sa požaduje v rámci plánovanej údržby verejnej zelene na území obce Helcmanovce a eliminácie potencionálneho ohrozenia zdravia či majetku občanov.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 18.8.2017

 

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru