Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZP-2017/000498

  OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                           Naše číslo                                                                               Vybavuje/linka                                                                               Gelnica
                     9.5.2017                                                                               OÚ-GL-OSZP- 2017/000498                                                   RNDr. Demková /0961745711                                                            10.5.2017

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Prakovce, 055 62 Prakovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Prakovce, konkrétne spolu 11 ks drevín, z toho 3 ks druh jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) na parc. č. C-KN 1006/1 E-KN 407, 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata) na pozemku parc. č. C-KN 744/1 a 7 ks borovica lesná(Pinus sylvestris) na parc. č. C-KN 1006/13 v zastavanom území obce Prakovce.
Dreviny podľa údajov v žiadosti rastú v bezprostrednej v blízkosti bytových domov resp. komunikačných spojníc a ich výrub je nevyhnutný v súvislosti s ich zlým zdravotným stavom.

Žiadosť bola doručená dňa: 9.5.2017

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                              vedúci odboru