Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZP-2017/000226

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                               Naše číslo                                                                                          Vybavuje/linka                                                              Gelnica
                       2.2.2017                                                                                            OÚ-GL-OSZP- 2017/000226                                                          RNDr. Demková /0961745711                                 3.2.2017

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Mníšek/ nad Hnilcom, 055 64 Mníšek nad Hnilcom 292

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Mníšek nad Hnilcom, konkrétne 5 ks drevín druh lipa malolistá (Tilia cordata), rastúce na pozemkoch parc. č. C-KN 732, 3 ks drevín (na miestnom cintoríne) a  2ks drevín na parc. č. C-KN 959 (záhrada) v zastavanom území obce Mníšek nad Hnilcom.
Dreviny, rastúce na cintoríne, podľa údajov v žiadosti poškodzujú súkromné majetky a dreviny na pozemku parc. č. C-KN 959 sú prestárle a poškodené.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 2.2.2017

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   vedúci odboru