Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZP-2017/0000103

 

O K R E S N Ý  Ú R A D  G E L N I C A

odbor starostlivosti o životné prostredie

ul.Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                         Naše číslo                                                                                            Vybavuje/linka                                                                                         Gelnica
2.1.2017                                                                                                             OÚ-GL-OSZP- 2017/000103                                                             RNDr. Demková /0961745711                                                           4.1.2017

 

 

Vec

Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Prakovce, 055 62 Prakovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Prakovce, konkrétne 2 ks drevín, druh smrek pichľavý (Picea pungens), rastúce na pozemkoch parcely číslo C-KN 1006/1 (E-KN 448/2-trvalý trávnatý porast) a parc. č. C-KN 1006/1 (E-KN 446/1 trvalý trávnatý porast) v zastavanom území obce Prakovce.
Dreviny podľa údajov v žiadosti rastú v bezprostrednej v blízkosti bytových domov a  ich výrub je nevyhnutný v jednom prípade v súvislosti s nevyhnutnou obnovou bytového domu, a v druhom prípade z dôvodu zasahovania koreňovým systémom do kanalizačnej prípojky.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 2.1.2017

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               vedúci odboru