Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZP-2016/000894

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                               Naše číslo                                                                                         Vybavuje/linka                                                                                Gelnica
                        3.11.2016                                                                         OÚ-GL-OSZP- 2016/000894                                                           RNDr. Demková /0961745711                                                  9.11.2016

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Prakovce

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa
§-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v  k. ú. Prakovce nasledovne :

Spolu 4 ks drevín v druhovej skladbe l ks smrek obyčajný, 2 ks tuja západná a 1 ks buk lesný, rastúce na pozemkoch v zastavanom území obce, tvoriace súčasť verejnej zelene v obci.
Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená zlým zdravotným stavom drevín, blízkosťou obytného domu, dosahov inžinierskych vedení resp. obavou z prípadného ohrozenia resp. poškodzovania majetku školy a zdravia osôb v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 3.11.2016

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    vedúci odboru