Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2016/000412

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                           Naše číslo                                                            Vybavuje/linka                                                                                     Gelnica
                       11.4.2016                                                     OÚ-GL-OSZP- 2016/000412                              RNDr. Demková /0961745711                                                       13.4.2016

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Prakovce

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa
§-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v  k. ú. Prakovce, konkrétne 3 ks drevín v druhovej skladbe borovica lesná (Pinus sylvestris), smrek obyčajný (Picea abies) a smrekovec opadavý (Larix decidua), rastúce na pozemku parc. č. C-KN 163/1 (zastavané plochy a nádvoria) v zastavanom území obce Prakovce.

Nutnosť výrubu drevín sa v žiadosti odôvodňuje zlým zdravotným stavom drevín, situovaním drevín vo svahovitom teréne, zasahovaním drevín do rozhlasového, telekomunikačného a elektrického verenia a stým spojenou obavou z prípadného ohrozenia resp. poškodzovania majetku a zdravia osôb v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 11.4.2016

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                                     vedúci odboru