Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2016/000355

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                  Naše číslo                                                                         Vybavuje/linka                                                                                             Gelnica
                         21.3.2016                                                           OÚ-GL-OSZP- 2016/000355                                          RNDr. Demková /0961745711                                                               10.5.2016

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Smolnícka Huta

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na líniový výrub 119 ks drevín (v druhovej skladbe podľa priloženej tabuľky), rastúcich mimo lesa a to podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na pozemku parc. č. C-KN 1240 (zastavané plochy a nádvoria) v  k. ú. Smolnícka Huta.

Žiadosť bola doručená dňa: 21.3.2016, doplnená bola o špecifikáciu drevín dňa 6.5.2016
Dôvodom výrubu je odstránenie náletových drevín a vyčistenie pozemku, na ktorom sa nachádzala pôvodne železničná dráha „Úzkokoľajka“, ktorá v minulosti cca do roku 1963 premávala zo železničnej stanice Smolnícka Huta do železničnej stanice v obci Mníšek nad Hnilcom. Predmetný výrub drevín sa plánuje za účelom vybudovania cyklotrasy a priblíženie histórie úzkokoľajky náučným chodníkom, čo má prispieť k podpore turizmu a cestovného ruchu.

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                           vedúci odboru