Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2015/000970

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                 Naše číslo                                                                          Vybavuje/linka                                                                            Gelnica
                        22.12.2015                                                                        OÚ-GL-OSZP-2015/000970                                            RNDr. Demková /0961745711                                             23.12.2015

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Kluknava č. 177, 053 51 Kluknava

 

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub 7 ks drevín, rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. E-KN 1638/3 (KN – C 400) a E-1638/7 KN-C 1104 vo vlastníctve Obce Kluknava, v zastavanom území obce Kluknava z rôznych dôvodov (zasahovanie do vedenia miestneho rozhlasu, blízkosť zastávky autobusu v obci, estetická závada...)

Zoznam drevín :

P.č.       Druh dreviny                                                                                                                         Obvod kmeňa vo výške 130 cm                                                               zdravotný stav
                                                                                                                                                                                   (cm)

1. Smrek pichľavý (Picea pungens )                                                                                                                    133                                                                                               dobrý
2. Smrek pichľavý (Picea pungens )                                                                                                                    191                                                                                               dobrý
3. Vŕba rakytová (Salix caprea)                                                                                                                             149                                                                                               prestárla
4. Vŕba rakytová (Salix caprea)                                                                                                                                85                                                                                              prestárla
5. Vŕba rakytová (Salix caprea)                                                                                                                              127                                                                                              prestárla
6. Tuja západná (Thuja occidentalis)                                                                                                               neurčený                                                                                           dobrý
7. Tuja západná (Thuja occidentalis)                                                                                                               neurčený                                                                                           dobrý

 

Žiadosť bola doručená dňa: 22.12.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                       vedúci odboru