Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2015/000897

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                  Naše číslo                                                                  Vybavuje/linka                                                  Gelnica
                       13.11.2015                                                          OÚ-GL-OSZP- 2015/00897                                      RNDr. Demková /053-4299408                 26.11.2015

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Žiadosť o zmenu rozhodnutia Okresného úradu Gelnica, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-GL-OSZP-2015/000190
zo dňa ll.3.2015

Žiadateľ: Obec Jaklovce, ul. Nová 464/81, 055 61 Jaklovce

Predmet žiadosti: žiadosť o zmenu rozhodnutia, týkajúcu sa zmeny termínu uskutočnenia
náhradnej výsadby drevín v konaní podľa §-u 89 písm. a) bod 2 a 3 §-u 3
zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov v  k. ú Jaklovce

 

Žiadosť bola doručená dňa: 13.11.2015

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                                    vedúci odboru