Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2015/000827

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIA

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa                                                    Naše číslo                                                                                     Vybavuje/linka                                                                                     Gelnica
14.10.2015                                                                   OÚ-GL-OSZP- 2015/000827                                                      RNDr. Demková /0961745711                                                         23.10.2015

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na zásah do biotopu
Žiadateľ: Obec Prakovce, Prakovce 333

 

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na zásah do biotopu európskeho významu LK 1 Nížinné a podhorské kosné lúky a LK 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

                                 v znení neskorších predpisov v  k. ú. Prakovce.

 

Zásah do biotopu európskeho významu sa predpokladá v súvislosti s uvažovanou výstavbou „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v obci Prakovce“ na pozemkoch v intraviláne obce Prakovce.

Žiadosť bola doručená dňa: 14.10.2015, doplnená bola 21.10.2015

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                   vedúci odboru