Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZP-2015/000803

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hlavná 1, 056 01 Gelnica• •
podľa rozdeľovníka
• •

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                       Naše číslo                                                               Vybavuje/linka                                                                              v Gelnici
                                                                                                                           OÚ-GL-OSZP-2015/ 000803                                RNDr.Demková/0961745711                                                  23.9.2015

Vec :

Ochrana biotopu Tetrova Hlucháňa (Tetrao urogallus) v  k. ú. Smolník, lokalita Hekerová – oznámenie o začatí konania vo veci nariadenia nevyhnutných opatrení na ochranu biotopu chráneného živočícha podľa §-u 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal na základe podnetu zo dňa 21.9.2015, miestne zisťovanie a ústne rokovanie, zamerané na zabezpečenie ochrany hniezdneho biotopu chráneného živočícha Tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) v lokalite Hekerová v k. ú. Smolník. Obhospodarovateľom dotknutých lesných pozemkov sú LESY SR š. p. Banská Bystrica, OZ Košice, Lesná správa Hrable.
Lokalita patrí do chráneného vtáčieho územia Volovské Vrchy, ktoré bolo vyhlásené Vyhl. MŽP SR zo dňa 16.4.2010 s účinnosťou od 15.5.2010 za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov.
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o lokalitu, ktorá je jedným z posledných miest s potvrdeným výskytom Tetrova hlucháňa vo Volovských vrchoch a tiež skutočnosť, že Tetrov hlucháň patrí medzi ohrozené druhy európskeho významu s celoročnou ochranou, bolo tunajším úradom vydané dňa 13.8.2015 upozornenie, s odvolaním sa na § 4 ods. 2 v spojení s §-om 35 zák. č. 543/2002 Z. z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o OPaK).

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a územne príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa ust. § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 64 ods. 1 písm d) zák. o OPaK a v súlade s ust. § 68 písm. g) zákona o OPaK za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopou Tetrovahlucháňaoznamuje začatie správneho konania o nariadení nevyhnutných opatrení pre ďalší vývoj hniezdnej populácie, rozhodujúc podľa §-u 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisovv súlade s ust. §-u 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Na prejednanie navrhnutých opatrení sa nariaďuje ústne rokovanie dňa :


23. 10. 20015 (piatok) o  9,00 hod., so stretnutím na Okresnom úrade Gelnica, odbore starostlivosti o životné prostredie, 1. posch., č. dverí 9

Účastníci konania, v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov môžu svoje námietky,pripomienky a stanoviská k predmetnému konaniu uplatniť písomne, najneskôr na tomto pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa dá účastník konania zastúpiť podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.
Toto oznámenie je v súlade s ust. §-u 82 ods. 7 zákona OPaK upovedomením o začatí konania, na základe ktorého je možné do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Vlastníka resp. legitímneho správcu dotknutých lesných dielcov žiadame na pracovné rokovanie zabezpečiť :
- platný plán starostlivosti o les
- grafické podklady z PSL pre účely vymedzenia druhu s rozsahu predmetu opatrení
- zástupcu organizácie, ktorý je s predmetom veci oboznámený a je oprávnený zaujať k
prijatým záverom stanovisko


Doručuje sa :
Obec Smolník zastúpená starostom obce
Obecné lesy Smolník
ŠOP SR, S-NP Slovenský raj, Štefánikovo nám. 9, Sp. Nová Ves
Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva
Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor pozemkový a lesný
Lesa SR š. p. Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Košice
Lesy SR š. p. B.B., OZ Košice, LS Hrable
OÚ Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná l, Gelnica

                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                      Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                       vedúci odboru