Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

oÚ-GL-OSZP-2015/000781

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                          Naše číslo                                                           Vybavuje/linka                                                      Gelnica
                        30.9.2015                                                                   OÚ-GL-OSZP-2015/000781                             RNDr. Demková /0961745711                         5.10.2015

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Ľudmila Sanitriková, Gelnica, SNP 6, 056 01 Gelnica

 

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. C-KN 128/1, vedenom ako ostatná plocha vo vlastníctve Obce Margecany, v zastavanom území obce Margecany, k. ú. Rolová Huta v rekreačnej lokalite Kozinec z dôvodu údajného ohrozovania zdravia a majetku osôb nakláňaním vzrastlých drevín v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

 

Zoznam drevín :
2 ks Borovica lesná (Pinus sylvestri) obvod kmeňa nad 40 cm, bližšie neuvedený (cca 150 ročné dreviny o výške cca 15 m)

 

Žiadosť bola doručená dňa: 1.10.2015

 

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                              Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                vedúci odboru