Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZP-2015/000760

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                 Naše číslo                                                                          Vybavuje/linka                                                                           Gelnica
                        21.9.2015                                                                          OÚ-GL-OSZP-2015/000760                                             RNDr. Demková /053-4299408                                            22.9.2015

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Helcmanovce, 055 63 Helcmanovce

 

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub 6 ks drevín, rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. C-KN 153/1 vo vlastníctve Obce Helcmanovce, v zastavanom území obce Helcmanovce z dôvodu prestárlosti drevín (2 ks Smrek obyčajný), prekážky v príjme internetového signálu (3 ks Breza previsnutá) a narúšania statiky objektu koreňovým systémom (1 ks Smrekovec opadavý). Dreviny tvoria súčasť verejnej zelene v obci.

Zoznam drevín :

P.č.                                                               Druh dreviny                                                                          Obvod kmeňa vo výške 130 cm                                           zdravotný stav
                                                                                                                                                                                      (cm)

1.                                                                   Smrekovec opadavý (Larix decidua)                                                 118                                                                            dobrý
2.                                                                   Smrek obyčajný (Picea abies)                                                              61                                                                             zlý
3.                                                                   Smrek obyčajný (Picea abies)                                                              94                                                                             zlý
4.                                                                   Breza previsnutá (Betula pendula)                                                    130                                                                            dobrý
5.                                                                   Breza previsnutá (Betula pendula)                                                    140                                                                            dobrý
6.                                                                   Breza previsnutá (Betula pendula)                                                    126                                                                            dobrý

 

 

Žiadosť bola doručená dňa: 21.9.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                  Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                    vedúci odboru