Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZP-2015/000759

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

Váš list číslo/zo dňa                                                                  Naše číslo                                                                                   Vybavuje/linka                                                                         Gelnica
                        21.9.2015                                                           OÚ-GL-OSZP-2015/000759                                                      RNDr. Demková /053-4299408                                          21.9.2015

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Helcmanovce, 055 63 Helcmanovce

 

 

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub 42 ks drevín, rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. C-KN 4928/8 vo vlastníctve Obce Helcmanovce, v nezastavanom území obce Helcmanovce z dôvodu vyčlenenia územia pre zriadenie zberného areálu „Ekodvor Helcmanovce“.

Zoznam drevín :

P.č.                 Druh dreviny                                                                                             Obvod kmeňa vo výške 130 cm                                                                                 zdravotný stav
1.                    Jelša lepkavá (Alnus glutinosa)                                                                            90                                                                                                                            dobrý
2.                   Javor mliečny (Acer platanoides)                                                                           83                                                                                                                            dobrý
3.                   Lipa malolistá (Tilia cordata)                                                                                  92                                                                                                                            dobrý
4.                   Lipa malolistá (Tilia cordata)                                                                                  90                                                                                                                            dobrý
5.                   Borovica lesná (Pinus sylvestris)                                                                         115                                                                                                                             dobrý
6.                   Borovica lesná (Pinus sylvestris)                                                                           95                                                                                                                             dobrý
7.                   Borovica lesná (Pinus sylvestris)                                                                         135                                                                                                                             dobrý
8.                   Borovica lesná (Pinus sylvestris)                                                                           80                                                                                                                             dobrý
9.                   Borovica lesná (Pinus sylvestris)                                                                         100                                                                                                                             dobrý
10.                 Borovica lesná (Pinus sylvestris)                                                                           75                                                                                                                             dobrý
11.                 Dub letný (Quercus robur)                                                                                       64                                                                                                                             dobrý
12.                 Smrek obyčajný (Picea abies)                                                                              112                                                                                                                             dobrý
13.                 Buk lesný (Fagus sylvatica)                                                                                  145                                                                                                                             dobrý
14.                Topoľ osikový (Populus tremula)                                                                          325                                                                                                                             dobrý
15.                Buk lesný (Fagus sylvatica)                                                                                     95                                                                                                                             dobrý
16.                Borovica lesná (Pinus sylvestris)                                                                          112                                                                                                                             dobrý
17.                Borovica lesná (Pinus sylvestris)                                                                          117                                                                                                                             dobrý
18.               Topoľ osikový (Populus tremula)                                                                           180                                                                                                                             dobrý
19.                Borovica lesná (Pinus sylvestris)                                                                          122                                                                                                                             dobrý
20.                Smrek obyčajný (Picea abies)                                                                               102                                                                                                                             dobrý
21.               Borovica lesná (Pinus sylvestris)                                                                             91                                                                                                                              dobrý
22.               Borovica lesná (Pinus sylvestris)                                                                           124                                                                                                                              dobrý
23.               Borovica lesná (Pinus sylvestris)                                                                            112                                                                                                                             dobrý
24.               Buk lesný (Fagus sylvatica)                                                                                     135                                                                                                                             dobrý
25.              Topoľ osikový (Populus tremula)                                                                             135                                                                                                                             dobrý
26.              Buk lesný (Fagus sylvatica)                                                                                      150                                                                                                                             dobrý
27.              Topoľ osikový (Fagus sylvatica)                                                                               111                                                                                                                              dobrý
28.              Smrek obyčajný (Picea abies)                                                                                   95                                                                                                                              zlý
29.              Topoľ osikový (Fagus sylvatica)                                                                               108                                                                                                                             dobrý
30.              Topoľ osikový (Fagus sylvatica)                                                                               107                                                                                                                             dobrý
31.              Topoľ osikový (Fagus sylvatica)                                                                               111                                                                                                                              dobrý
32.              Smrek obyčajný (Picea abies)                                                                                   75                                                                                                                              zlý
33.              Topoľ osikový (Fagus sylvatica)                                                                              145                                                                                                                              dobrý
34.              Smrek obyčajný (Picea abies)                                                                                   92                                                                                                                              dobrý
35.              Smrek obyčajný (Picea abies )                                                                                  85                                                                                                                              dobrý
36.              Smrek obyčajný (Picea abies)                                                                                   82                                                                                                                              zlý
37.              Smrek obyčajný (Picea abies)                                                                                   85                                                                                                                               zlý
38.              Smrek obyčajný (Picea abies)                                                                                   92                                                                                                                                zlý
39.              Smrek obyčajný (Picea abies)                                                                                   75                                                                                                                                zlý
40.              Topoľ osikový (Fagus sylvatica)                                                                                 83                                                                                                                             dobrý
41.              Smrek obyčajný (Picea abies)                                                                                   42                                                                                                                              zlý
42.              Smrek obyčajný (Picea abies)                                                                                   41                                                                                                                              zlý

Žiadosť bola doručená dňa: 21.9.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

             

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                           vedúci odboru