Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

oú-gl-oszp-2015/000739

 

            

                       OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

                                ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

                           ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                           Naše číslo                                                            Vybavuje/linka                                                     Gelnica
                        16.9.2015                                                     OÚ-GL-OSZP-2015/000739                             RNDr. Demková /053-4299408                      18.9.2015

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Gabriela Pinčáková, ul. Slovenská 24, 056 01 Gelnica

 

 

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. C-KN 2228/1 vo vlastníctve Mesta Gelnica, v zastavanom území mesta Gelnica z dôvodu ohrozovania bezpečnosti, zdravia a majetku osôb v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok prípadným zasahovaním do NN elektrického vedenia.

 

Zoznam drevín :
1 ks Breza previsnutá (Betula pendula)

 

Žiadosť bola doručená dňa: 16.9.2015

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@ minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               vedúci odboru