Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2015/000322

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                 Naše číslo                                                                                                      Vybavuje/linka                                                                           Gelnica
                        14.3.2016                                                                           OÚ-GL-OSZP- 2016/000322                                                                      RNDr. Demková /0961745711                                              14.3.2016

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Prakovce

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa
§-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v  k. ú. Prakovce nasledovne :

 

Spolu 5 ks drevín v druhovej skladbe Lipa malolistá (Tilia cordata) 3 ks, Breza previsnutá Betula pendula) 2 ks, rastúce na pozemku parc. č. C-KN 6 (ostatná plocha) v zastavanom území obce Prakovce – na miestnom cintoríne.
Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená poškodzovaním hrobových miest koreňovou sústavou drevín a tiež obavou z prípadného ohrozenia resp. poškodzovania majetku a zdravia osôb v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 11.3.2016

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                       vedúci odboru