Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2015/000300

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                                                Naše číslo                                                                                     Vybavuje/linka                                                                                      Gelnica
                       8.3.2016                                                                                                            OÚ-GL-OSZP- 2016/000300                                                       RNDr. Demková /0961745711                                                         8.3.2016

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Kojšov, 055 52 Kojšov

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na plošný výrub 1 ks dreviny, druh Lipa malolistá (Tilia cordata), rastúcej mimo lesa a to podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na pozemku parc. č. C-KN 2/1 v  k. ú. Kojšov.

Žiadosť bola doručená dňa: 8.3.2016
Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav dreviny, jej bezprostredná blízkosť pri štátnej ceste a situovanie v dosahu VN elektrického vedenia, čo prestavuje obavy z prípadného vzniku škôd na majetku, ako aj možné ohrozenie zdravia občanov v prípade pádu suchých konárov v čase nepriaznivých poveternostných podmienok.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                           vedúci odboru