Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2015/000235

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                                                                   Naše číslo                                                                            Vybavuje/linka                                                                                      Gelnica
                        10.2.2016                                                                                                                             OÚ-GL-OSZP- 2016/00235                                               RNDr. Demková /0961745711                                                       12.2.2016

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov ul. Športová 26,28 Gelnica

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na pozemku parc. č. C-KN 424/1 (ostatné plochy) vo vlastníctve mesta Gelnica v  k. ú. Gelnica (verejná zeleň pri bytovom dome) nasledovne :

 

P.č.            Druh dreviny                                                                        Parc. č.                                                                               Obvod kmeňa                                                                                                  Zdravotný stav

l.               Jelša lepkavá (Alnus glutinosa)                                      424/1                                                                                       50 cm                                                                                                                    dobrý
2.              Jelša lepkavá (Alnus glutinosa)                                      424/1                                                                                       50 cm                                                                                                                    dobrý

 

Žiadosť bola doručená dňa: 10.2.2016

Dôvodom výrubu je zasahovanie  koreňovým systémom  drevín do základov bytového domu, tienenie a pripravované zatepľovacie práce obvodového plášťa bytového domu.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                        vedúci odboru