Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZP-000354

  OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                               Naše číslo                                                            Vybavuje/linka                                                                         Gelnica

                  8.3.2017                                                                           OÚ-GL-OSZP- 2017/000354                                RNDr. Demková /0961745711                                                9.3.2017

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Helcmanovce, Helcmanovce 161, 000 63 Helcmanovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Helcmanovce, konkrétne 3 ks drevín, konkrétne :

2 ks smrek obyčajný (Picea abies) na pozemku parc. č. C-KN 46
1 ks smrekovec opadavý (Larix decidua) na pozemku parc. č. C-KN 46

Všetky dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve Obce Helcmanovce v jeho zastavanom území a ich výrub sa požaduje v rámci plánovanej údržby verejnej zelene na území obce Helcmanovce.

Žiadosť bola doručená dňa: 9.3.2017

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                          Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                             vedúci odboru