Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-GL-OSZO-2017/000885

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                           Naše číslo                                                   Vybavuje/linka                                                  Gelnica
13.11.2017                                                                        OÚ-GL-OSZP- 2017/000885                       RNDr. Demková /0961745711                        13.11.2017

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Kluknava, č. 177, 053 51 Kluknava

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č.
E-KN 1638/7 v k. ú. Kluknava, konkrétne :

1 ks lipa malolistá (Tilia cordata) na pozemku parc. č. C-KN 1638/7(ostatná plocha)

Drevina rastie na pozemku vo vlastníctve Obce Kluknava v jej zastavanom území a výrub sa požaduje v rámci plánovanej údržby zelene v obci, keďže je prestárla a vysychá.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 13.11.2017

 

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                vedúci odboru