Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZO-2017/000355

  OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                                       Naše číslo                                                                             Vybavuje/linka                                                              Gelnica
                     8.3.2017                                                                                                    OÚ-GL-OSZP- 2017/000355                                                RNDr. Demková /0961745711                                     9.3.2017

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Marián Lukáč, Hôrka 14, 055 01 Margecany

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Margecany, konkrétne 6 ks drevín, konkrétne :

3 ks smrek obyčajný (Picea abies) na pozemku parc. č. C-KN 7/1
3 ks breza previsnutá (Betula pendula) na pozemku parc. č. C-KN 7/1

Všetky dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve Obce Margecany v jeho zastavanom území a ich výrub sa požaduje z dôvodu obavy z údajného ohrozovania zdravia resp. poškodzovania majetku v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

Žiadosť bola doručená dňa: 8.3.2017

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                        vedúci odboru