Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-GL-OSZO-2015/000692

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

Váš list číslo/zo dňa                                                         Naše číslo                                                                           Vybavuje/linka                                                   Gelnica
                       2.9.2015                                                      OÚ-GL-OSZP- 2015/000692                                            RNDr. Demková /053-4299408                    2.9.2015

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na zásah do biotopu

Žiadateľ: Daniel Hamrák, Nálepkovo, ul. Školská 686/7

 

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na zásah do biotopu európskeho významu LK 1 Nížinné a podhorské kosné lúky podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Nálepkovo. Zásah do biotopu európskeho významu sa predpokladá v súvislosti s výstavbou rodinného domu na pozemku parc. č. C-KN 3960/3 v k. ú. Nálepkovo, časť Zahájnica.

Žiadosť bola doručená dňa: 2.9.2015

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

                                                                                                                                                                                                                                 Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                   vedúci odboru