Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-GL-OSZO-2015/000689

 

                                                                                                 OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

                                                                                                         ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

                                                                                                       ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                Naše číslo                                                               Vybavuje/linka                                                             Gelnica
28.8.2015                                                                 OÚ-GL-OSZP-2015/000689                                 RNDr. Demková /053-4299408                               2.9.2015

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín

Žiadateľ: Eva Liptáková, Pavol Hricko, Mikuláš Lipták ako zástupcovia vlastníkov bytov, ul. Tehelná 2, 056 01 Gelnica

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. C-KN 2493/4 a E-KN 2494 (TTP) vo vlastníctve Mesta Gelnica, v zastavanom území mesta Gelnica z dôvodu obnovy fasády bytového domu a zlepšenia presvetlenia obytných priestorov .

Zoznam drevín :
1 ks Jedľa biela (Abies alba), obvod kmeňa meraný vo výške 1,3 m je 1,3 m

Žiadosť bola doručená dňa: 28.8.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                               

 

                                                                                                                                                                          Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                           vedúci odboru