Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00067

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA
 Odbor starostlivosti o životné prostredie
 ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

                     
Váš list číslo/zo dňa                 Naše číslo                 Vybavuje/linka                           Gelnica
                      17.10.2013                     2013/00067     RNDr. Demková /053-4299408    21.10.2013       Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov   
         

       V súlade s § 82 ods. 7  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme  začatie nasledovného  konania:

Žiadosť:     Výrub drevín
Žiadateľ:    Susane Strnad, Mníšek nad Hnilcom 575

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v  k. ú. Mníšek nad Hnilcom. Jedná sa o výrub týchto drevín rastúcich mimo lesa s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad 40 cm :

Parc. č. C-KN 1677 vlastník Obec Mníšek nad Hnilcom, stav podľa KN zastavaná plocha
3 ks Smrekovec opadavý (Larix decidua)

Parc. č. C-KN 1685 vlastník Obec Mníšek nad Hnilcom, stav podľa KN zastavaná plocha
1 ks Smrekovec opadavý(Larix decicua)
1 ks breza previsnutá (Betula pendula)  

Žiadosť bola doručená dňa: 17.10.2013


    V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (demkova. valeria@gl.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                                                                            Ing. Milan Turzák
                                                                                                            vedúci odboru