Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/000162

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA   ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa                                                       Naše číslo         Vybavuje/linka                                                  Gelnica
                       17.2.2015                                                 2015/000162      RNDr. Demková /053-4299408                   19.2.2015

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Závadka, 053 33 Závadka

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. C-KN 2564/1 vo vlastníctve Obce Závadka, v intraviláne obce Závadka z dôvodu plánovanej rekonštrukcie miestnych komunikácií chodníkov a spevnených plôch

Zoznam drevín :

1 ks Borovica lesná (Pinus sylvestris) s obvodom kmeňa, meraným vo výške 1,3 m 94 cm
1 ks Borovica lesná (Pinus sylvestris) s obvodom kmeňa, meraným vo výške 1,3 m 147 cm

Žiadosť bola doručená dňa: 17.2.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@gl.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                        Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                           vedúci odboru