Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2014/00129

 OKRESNÝ   ÚRAD   GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

                                                                                                     Občianske združenie

                                                                                                     Gelnický hrad                                                          

                                                                                                     ul. Žakarovská 10

                                                                                                     056 01   G E L N I C A

 

 

 

Vaše číslo/zo dňa        Naše číslo                                 Vybavuje/linka                              v Gelnici dňa

                 2.9.2014     OÚ-GL-OSZP-2014/00129      RNDr. Demková /0534899408          26.2.2014

 

 

VEC:  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa zák. č.  543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

Občianske združenie Gelnický hrad, so sídlom na ul. Žakarovskej 10 v Gelnici  doručilo dňa 2.9.2014  na tunajší úrad písomnú žiadosť vo  veci vydania súhlasu na výrub  drevín  podľa  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Výrub drevín sa odôvodňuje nutnosťou zviditeľnenia kultúrnej a historickej pamiatky. Výrub sa má uskutočniť na pozemku parc. č. E-KN 1183 (C-KN 858/1) v k .ú. Gelnica. Predmetom žiadosti je  požiadavka na výrub nasledovných drevín :

Druh dreviny                                     Parc. č.                   Vlastník pozemku            Obvod kmeňa

 

1 ks Čerešňa vtáčia (Prunus avium)         E-KN1183             Mesto Gelnica                    35 cm   

1 ks Čerešňa vtáčia (Prunus avium)         E-KN1183             Mesto Gelnica                    42 cm

1 ks Javor mliečny (Acer platanoides)     E-KN1183             Mesto Gelnica                    46 cm

1 ks Lipa malolistá (Tilia cordata)           E-KN1183             Mesto Gelnica                    55 cm

1 ks Lipa malolistá (Tilia cordata)           E-KN1183             Mesto Gelnica                neurčený           

1 ks Slivka domáca (Prunus domestica)  E-KN1183              Mesto Gelnica                   42 cm    

1 ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)      E-KN1183              Mesto Gelnica                   82 cm  

1 ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)      E-KN1183              Mesto Gelnica                   52 cm

1 ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)      E-KN1183              Mesto Gelnica               neurčený

 

Pozemok, na ktorých dreviny rastú, sa nachádzajú v zastavanom území Mesta Gelnica.    

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §  5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 64 ods.1 písm. d) a § 68 písm. h) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) v súlade s § 18 ods. 3 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní týmto oznamuje začatie konania v predmetnej veci a v súlade s § 21 zákona o správnom konaní nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením, ktoré sa uskutoční

dňa 16.9.2014  (utorok)  o 9 .00 hod.

so stretnutím na Okresnom úrade v Gelnici, odbore starostlivosti o životné prostredie,

I. posch., č. dv. 123

 

Účastníci konania, v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská k predmetnému konaniu uplatniť písomne, najneskôr na tomto pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa dá účastník konania zastúpiť podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.                                                                                                               

 

Doručuje sa:

1.      Mesto Gelnica, Banícke nám. l, 056 01 Gelnica

2.      SOP SR, RC-OP SNV, S-NP Slovenský raj, Štefánikovo nám. 9, Sp. Nová Ves

3.      Krajský pamiatkový úrad Košice

4.      OÚ Gelnica, odbor starostlivosti o ŽP

 

 

                                                                                             Ing. Milan Turzák

                                                                                                vedúci odboru