Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

 

                        OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

                                   ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

                                                                                                      ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                               Naše číslo                                             Vybavuje/linka                                                       Gelnica
                       12.3.2014                         OÚ-GL-OSZP- 2014/00219                 RNDr. Demková /053-4299408                        13.3.2014

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Prakovce

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Smolník nasledovne :

31 ks drevín v druhovej skladbe Smrek obyčajný (Picea abies), Borovica lesná (Pinus sylvestris) a Smrekovec opadavý (Larix decidua) rastúce na parc. č. C-KN 1006/12 (zastavané plochy a nádvoria) v intraviláne obce Prakovce . Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená pripravovanou investíciou „Komunitné centrum v obci Prakovce“.

Žiadosť bola doručená dňa: 12.3.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (demkova. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

              

 

                                                                                                                                                                      Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                        vedúci odboru