Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa                    Naše číslo                                                  Vybavuje/linka                                                  Gelnica
7.2.2014                                        OÚ-GL-OSZP- 2014/00129                      RNDr. Demková /053-4299408                  12.2.2014

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Mesto Gelnica, Banícke nám. 1, 056 01 Gelnica

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Gelnic nasledovne :

3 ks Smrek obyčajný (Picea abies) parc. č. C-KN 884 v k. ú. Gelnica
(obnova Baníckeho múzea)
2 ks Smrekovec opadavý (Larix decidua) parc. č. C-KN 884 v k. ú. Gelnica
(obnova Baníckeho múzea)
2 ks Smrek obyčajný (Picea abies) parc.č. C-KN 424/1 v k.ú. Gelnica
(tienenie obytných miestností)

Žiadosť bola doručená dňa: 7.2.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (demkova. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                      Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                         vedúci odboru