Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA
    Odbor starostlivosti o životné prostredie
ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

                     
Váš list číslo/zo dňa         Naše číslo                              Vybavuje/linka                                  Gelnica
                     23.1.2014    OÚ-GL-OSZP- 2014/00098       RNDr. Demková /053-4299408       27.1.2014       Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov   
         

       V súlade s § 82 ods. 7  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme  začatie nasledovného  konania:

Žiadosť:     Súhlas na zásah do biotopu
Žiadateľ:    Božena Dopiráková, Bukurešťská 18, Košice

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na zásah do biotopu európskeho významu LK 1 Nížinné a podhorské kosné lúky podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v  k. ú. Nálepkovo. Zásah do biotopu európskeho významu sa predpokladá v súvislosti s výstavbou rekreačnej chaty na pozemku  parc. č. C-KN 5658/2 v k. ú. Nálepkovo, časť Tretí hámor- Surovecká cesta.  

Žiadosť bola doručená dňa: 23.1.2014


    V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (demkova. valeria@gl.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                                                                            Ing. Milan Turzák
                                                                                                             vedúci odboru