Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZP-2017/000186

 

 

OKRESNÝ   ÚRAD   GELNICA

   odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 1, Gelnica

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                            Naše číslo                                                                 Vybavuje/linka                                                Gelnica
                        26.1.2017                                                                      OÚ-GL-OSZP- 2017/000186                                 RNDr. Demková /0961745711                    31.1.2017

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Švedlár, 053 34 Švedlár

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Švedlár, konkrétne 2 ks drevín, druh smrekovec opadavý (Larix decidua) rastúce na pozemku parcela číslo C-KN 87- ostatná plocha v zastavanom území obce Švedlár na miestnom cintoríne.
Dreviny podľa údajov v žiadosti dreviny vrastajú do múra na cintoríne a ich výrub je nevyhnutný v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou tohoto rozpadajúceho sa múra.

Žiadosť bola doručená dňa: 26.1.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                                   vedúci odboru