Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-Gl-OSZP-2016/0000350

 

                                                                                                                                                                                                       OKRESNÝ ÚRAD GELNICA
                                                                                                                                                                                 ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
                                                                                                                                                                                                       Hlavná 1, 056 01 Gelnica
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              •                                                                                         •

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     podľa rozdeľovníka

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               •                                                                                       •

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                                           Naše číslo                                                                               Vybavuje/linka                                                                                                     v Gelnici
                       10.3.2016                                                                                                      OÚ-GL-OSZP-2016/000350                                                 RNDr.Demková/0961745711                                                                          2.5.2016

Vec :
Ochrana biotopu tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) v lokalitách k. ú. Smolnícka Huta, Smolník, Úhorná, Švedlár, Nálepkovo a Henclová – p o z v á n k a.

 

 

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody podľa §-u 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §-u 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §-u 64 ods. 1 písm. d) uplatňujúc § 68 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon OPaK) na základe podania, ktoré na tunajší úrad doručilo Lesoochranárske zoskupenie VLK, so sídlom Tulčík 310, 082 13 Tulčík vo veci zabezpečenia ochrany tokanísk a hniezdnych biotopov chráneného živočícha Tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) v lokalitách vyznačených v mapovom podklade v k. ú. Smolnícka Huta, Smolník, Úhorná, Nálepkovo, Švedlár a Henclová (zoznam ochranou dotknutých pozemkov tvorí prílohu tohto oznámenia),

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                     z v o l á v a
                                                                                                                                                                                                       pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa :
                                                                                                                              17.5.2016 (utorok) o 9,00 hod. so stretnutím na Okresnom úrade Gelnica, odbore starostlivosti o životné prostredie, 1. posch. č. dverí 9

       

 

Predmetom pracovného stretnutia bude prejednanie potrebných opatrení pre ochranu tokániska a biotopov s výskytom populácie tetrova Hlucháňa na území obcí Nálepkovo, Smolník, Smolnícka Huta, Úhorná, Henclová a Švedlár, pred realizáciou činností súvisiacich s obhospodarovaním lesných pozemkov v lokalitách vyznačených v mapovej prílohe tohto listu.
Ide o lokality patriace do chráneného vtáčieho územia Volovské Vrchy, ktoré bolo vyhlásené Vyhl. MŽP SR zo dňa 16.4.2010 s účinnosťou od 15.5.2010 za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, vrátane pozemkov ležiacich mimo toto územie. Obhospodarovateľmi dotknutých, prevažne lesných pozemkov sú neštátni vlastníci lesov.
Lokality, vyznačené v mapovom podklade patria medzi posledné miesta s potvrdeným výskytom tetrova hlucháňa vo Volovských vrchoch. Tetrov hlucháň patrí medzi ohrozené druhy európskeho významu s celoročnou ochranou.
Vyplývajúc z ust. §-u 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. OPaK je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. Podľa §-u 4 ods. 2 zákona OPaK ak takáto činnosť vedie k ohrozeniu druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degradácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže.

Vlastníkov resp. legitímnych správcov dotknutých pozemkov žiadame na pracovné rokovanie zabezpečiť :
- platný plán starostlivosti o les, resp. iné podklady preukazujúce práva a povinnosti súvisiace s obhospodarovaním dotknutých pozemkov
- grafické podklady, týkajúce sa predmetu posudzovania
- zástupcov organizácie, resp. vlastníkov lesa, ktorý je s predmetom veci oboznámený a je oprávnený zaujať k prijatým záverom stanovisko
- aktualizáciu čísiel dotknutých pozemkov a zosúladenie so stavom, ktorý bol zapísaný do katastra nehnuteľností na základe pozemkových úprav v obci Nálepkovo ku dňu 3.3.2016


Doručuje sa :
l. Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík
2.Obec Smolník zastúpená starostom obce
3.Obec Úhorná zastúpená starostom obce
4.Obec Nálepkovo, zastúpená starostom obce
5.Obec Henclová, zastúpená starostkou obce
6.Obec Smolnícka Huta, zastúpená starostom obce
7.Obec Švedlár, zastúpená starostom obce
8. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, RO POPRAD, Partizánska 704/31, 058 01
Poprad
9. Slovenský pozemkový fond Bratislava, ul. Búdkova 36, 817 15 Bratislava
10.Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor pozemkový a lesný
11. Lesy SR š. p. Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
12. Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Košice
13.Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Úhorná č. 20, 05566 Smolník
14. Pasienkové spoločenstvo – pozemkové spoločenstvo Henclová, č. 90 053 33 Nálepkovo
15. Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda, č. 15, 053 34 Stará Voda
16. OÚ Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná l, Gelnica
17. Obecné lesy Nálepkovo
18. ŠOP SR, S-NP Slovenský raj, Štefánikovo nám. 9, Sp. Nová Ves

 

Poznámka :
Týmto žiadame dotknuté obce o zverejnenie tohto oznámenia podľa §-u 26 ods. 2 zákona o správnom konaní spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní vyvesením na úradnej tabuli

 

 

Vyvesené dňa : ...................................... podpis, pečiatka ......................................................

 

 

Zvesené dňa : ........................................ podpis, pečiatka ....................................................

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         vedúci odboru
Kód k.ú. Názov k.ú. Parc. C-KN Okres Vlastníci

816035

Henclová

829

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

816035

Henclová

831

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

816035

Henclová

832

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

816035

Henclová

833

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

816035

Henclová

837

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

816035

Henclová

838

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

816035

Henclová

839

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

816035

Henclová

860

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

816035

Henclová

861

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

816035

Henclová

864

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

816035

Henclová

866

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

839299

Nalepkovo

5696/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1330

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1336

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1338

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1339

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1340

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1341

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1342

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1343

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1344

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1353

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1356

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1357

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1359

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1360

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1363

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1364

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1365

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1366

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1367

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1368

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1369

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1370

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1371

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1372

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1373

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1374

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1375

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1376

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1378

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1379

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1634

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1635

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1636 V

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1310/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1310/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1310/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1332/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1332/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1332/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1337/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1337/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1362/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1362/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1377/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1387/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1387/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1454/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1574/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

1574/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856819

Smolnícka Huta

829/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

482

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

589

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1031

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1032

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1033

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1848

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1849

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1850

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1873

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1878

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1891

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1892

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1949

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1950

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1951

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1952

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1953

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1954

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1955

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1956

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1968

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1985

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1997

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2008

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2016

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2017

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2018

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2019

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2020

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2022

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2025

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2026

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2028

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2044

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2046

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2050

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2051

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2052

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2053

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2057

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2081

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2082

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2083

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2084

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2086

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2087

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2130

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2131

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2132

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2133

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2137

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2138

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2139

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2140

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2141

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2714

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2721

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2722

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2723

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2733

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2735

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2751

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2752

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2753

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2754

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2755

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2757

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2787

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2789

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2808

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2816

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2817

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2818

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2819

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2825

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1610/6

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1713/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1713/11

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1713/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1713/9

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1777/13

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1777/14

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1777/15

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1777/18

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1777/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1777/6

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1777/7

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1782/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1819/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1819/5

Geinica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1819/6

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1819/7

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1819/8

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1869/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1869/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1874/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1874/7

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1874/8

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1883/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1883/10

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1883/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1883/4

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1883/9

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1884/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1884/10

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1884/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1884/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1884/4

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1884/5

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1884/8

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1884/9

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1890/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1890/10

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1890/11

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1890/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1890/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1890/4

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1890/5

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1890/6

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1890/9

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1904/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1904/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1904/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1904/4

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1904/5

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1934/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1934/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1934/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1934/4

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1934/5

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1934/6

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1939/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1940/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1940/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1941/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1942/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1957/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1957/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1957/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1957/4

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1958/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1959/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1965/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1966/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1975/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

1975/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2021/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2021/4

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2021/9

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2023/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2023/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2024/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2024/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2027/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2027/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2027/5

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2027/6

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2029/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2029/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2029/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2030/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2030/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2045/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2045/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2045/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2045/4

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2047/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2047/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2048/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2048/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2049/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2049/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2049/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2049/4

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2049/5

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2073/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2080/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2088/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2120/15

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2121/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2134/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2135/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2135/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2136/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2136/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2734/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2734/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2734/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2736/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2756/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2788/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2788/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2791/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2791/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2792/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2792/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2820/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2820/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

2820/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

293/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

470/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

470/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

5475/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

621/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

690/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

856851

Smolník

690/20

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

862401

Švedlár

2714

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

862401

Švedlár

5683

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

862401

Švedlár

1777/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

862401

Švedlár

1819/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

862401

Švedlár

1819/6

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

862401

Švedlár

5475/1

Gelnica .

neštátní vlastníci lesov

862401

Švedlár

5475/21

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

862401

Švedlár

5520/10

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

862401

Švedlár

5660/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

357

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

412

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

447

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

463

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

482

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

486

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

' 866342

Úhorná

488

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

501

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

, 866342

Úhorná

589

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

1031

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

1032

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

1033

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

1034

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

! 866342

Úhorná

1035

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

1036

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

' 866342

Úhorná

1037

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

1849

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

2017

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

2751

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

2752

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

1043/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

2021/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

293/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

430/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

470/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

470/2

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

483/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

484/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

485/7

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

496/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

560/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

586/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

587/5

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

588/4

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

588/5

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

621/3

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

690/1

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

690/11

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

690/19

Gelnica

neštátní vlastníci lesov

866342

Úhorná

690/20

Gelnica

neštátní vlastníci lesov