Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nová web stránka

 

                                                                                                                         OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

                                                                                                                                            ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

                                                                                                                                            ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                              Naše číslo                                                                  Vybavuje/linka                                                                                     Gelnica
20.7.2015                                                                                OÚ-GL-OSZP- 2015/00592                                     RNDr. Demková /053-4299408                                                      22.7.2015

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Gabriela Farbarova, Prakovce 275

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa
§-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Prakovce nasledovne :

3 ks drevín v druhovej skladbe Smrek obyčajný (Picea abies) 2 ks, Breza previsnutá (Betula pendula) 1 ks, rastúce na pozemku parc. č. C-KN 185/1 (ostatná plocha) v zastavanom území obce Prakovce. Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená obavou z poškodenia fasády obytného domu, vzrast dreviny v dosahu NN elektrickej prípojky pre obytný dom .

Žiadosť bola doručená dňa: 20.7.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                               vedúci odboru