Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2015/000298

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                Naše číslo                                                                                  Vybavuje/linka                                                              Gelnica
                        25.3.2015                                                          OÚ-GL-OSZP-2015/000298                                                    RNDr. Demková /053-4299408                               2.4.2015

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Juraj Lipták, Prakovce 272, 055 62 Prakovce

 

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. C-KN 185/1 vo vlastníctve Obce Prakovce, v zastavanom území obce Prakovce z dôvodu údajného ohrozovania zdravia a majetku osôb v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a znečisťovania bytových priestorov ihličím.

 

Zoznam drevín :
1 ks Smrekovec opadavý (Larix decidua) obvod kmeňa 120 cm
1 ks Smrekovec opadavý (Larix decidua) obvod kmeňa 115 cm

 

Žiadosť bola doručená dňa: 25.3.2015

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@gl.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                     vedúci odboru