Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2015/000297

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa                                                       Naše číslo                                                                  Vybavuje/linka                                          Gelnica
                        25.3.2015                                                 OÚ-GL-OSZP-2015/000297                                    RNDr. Demková /053-4299408           2.4.2015

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Stanislav Eliáš, Prakovce 296

 

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. C-KN 1006/1 (zastavaná plocha) vo vlastníctve Obce Prakovce, v zastavanom území obce Prakovce z dôvodu údajného tienenia a ohrozovania bezpečnosti, zdravia a majetku osôb v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

 

Zoznam drevín :
1 ks Borovica lesná (Pinus sylvestris) obvod kmeňa 30 cm
1 ks Borovica lesná (Pinus sylvestris) obvod kmeňa 45 cm

Žiadosť bola doručená dňa: 25.3.2015

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@gl.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                                    vedúci odboru