Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2015/000190

 

                                                                                                             OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

                                                                                                                          ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

                                                                                                                                ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

Váš list číslo/zo dňa                                       Naše číslo                                                        Vybavuje/linka                                               Gelnica
                       24.2.2015                                 OÚ-GL-OSZP/2015/000190 RNDr.              Demková /053-4299408                              25.2.2015

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Výrub drevín
Žiadateľ: Obec Jaklovce, ul. Nová 464/81, 055 61 Jaklovce

 

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. C-KN 166 vo vlastníctve Obce Jaklovce, stav podľa KN ostatná plocha (cintorín). Dôvodom výrubu je rast derevín pod el. vedením a estetické hľadisko (prestárly upravovaný živý plot).

 

Druh dreviny                                          Počet                                                        Obvod kmeňa                                                       Zdravotný stav
                                                                                                                                         h130

l. Smrek obyčajný                                    1                                                                  72 cm                                                                dobrý (orezaný)
(Picea abies)
2. Smrek obyčajný                                   1                                                                  54 cm                                                                dobrý (orezaný)
(Picea abies)
3. Smrek obyčajný                                   1                                                                 85 cm                                                                 dobrý (orezaný)
(Picea abies)
4. Smrek obyčajný                                   1                                                                43 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
5. Smrek obyčajný                                   1                                                                 90 cm                                                                 dobrý (orezaný)
(Picea abies)
6. Smrek obyčajný                                   1                                                                 42 cm                                                                 dobrý (orezaný)
(Picea abies)
7. Smrek obyčajný                                   1                                                                  56 cm                                                                 dobrý (orezaný)
(Picea abies)
8. Smrek obyčajný                                   1                                                                  84 cm                                                                 dobrý (orezaný)
(Picea abies)
9. Smrek obyčajný                                   1                                                                  58 cm                                                                 dobrý (orezaný)
(Picea abies)
10. Smrek obyčajný                                 1                                                                  83 cm                                                                 dobrý (orezaný)
(Picea abies)
11. Smrek obyčajný                                 1                                                                  61 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
12. Smrek obyčajný                                1                                                                  60 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
13. Smrek obyčajný                                1                                                                  81 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
14. Smrek obyčajný                               1                                                                   65 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
15. Smrek obyčajný                               1                                                                   75 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
16. Smrek obyčajný                               1                                                                   71 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
17. Smrek obyčajný                               1                                                                   69 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
18. Smrek obyčajný                               1                                                                   59 cm                                                                 dobrý (orezaný)
(Picea abies)
19. Smrek obyčajný                               1                                                                   77 cm                                                                 dobrý (orezaný)
(Picea abies)
20. Smrek obyčajný                               1                                                                   60 cm                                                                 dobrý (orezaný)
(Picea abies)
2l. Smrek obyčajný                                1                                                                   57 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
22. Smrek obyčajný                               1                                                                   60 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
23. Smrek obyčajný                               1                                                                   62 cm                                                                 dobrý (orezaný)
(Picea abies)
24. Smrek obyčajný                               1                                                                   83 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
25. Smrek obyčajný                               1                                                                   65 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
26. Smrek obyčajný                               1                                                                   67 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
27. Smrek obyčajný                               1                                                                   68 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
28. Smrek obyčajný                               1                                                                   49 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
29. Smrek obyčajný                               1                                                                   52 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
30. Smrek obyčajný                               1                                                                   69 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
31. Smrek obyčajný                               1                                                                   45 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)
32. Smrek obyčajný                               1                                                                   79 cm                                                                  dobrý (orezaný)
(Picea abies)

Žiadosť bola doručená dňa: 24.2.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@gl.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                           Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                               vedúci odboru