Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2015/000135

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA  ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Gelnica
6.2.2015 2015/000135 RNDr. Demková /053-4299408 11.2.2015

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Helcmanovce, 055 63

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. C-KN 45 vo vlastníctve Obce Helcmanovce, v intraviláne obce Helcmanovce (na miestnom cintoríne) z dôvodu ohrozovania bezpečnosti, zdravia a majetku osôb v súvislosti s návštevou hrobových miest.

Zoznam drevín :
1 ks Smrek obyčajný (Picea abies)
5 ks Borovica lesná (Pinus sylvestris)

Žiadosť bola doručená dňa: 6.2.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@gl.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                     

 

 

                                                                                                                                        Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                         vedúci odboru