Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/000056

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

Váš list číslo/zo dňa                             Naše číslo                                        Vybavuje/linka                                       Gelnica
                       14.1.2015                        OÚ-GL-OSZO/2015-000056         RNDr. Demková /053-4299408       14.1.2015

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Rudolf Čéč, Mníšek nad Hnilcom 515

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Mníšek nad Hnilcom . Jedná sa o výrub týchto drevín rastúcich mimo lesa s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad 40 cm :

1. Parc. č. C-KN 2759 vlastník Obec Mníšek nad Hnilcom, stav podľa KN ostatná plocha mimo zastavaného územia obce , Borovica lesná (Pinus sylvestris), obvod kmeňa 170 cm

Žiadosť bola doručená dňa: 14.1.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                                                   Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                     vedúci odboru