Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/00219

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa        Naše číslo                                     Vybavuje/linka                                                              Gelnica
28.2.2014                          OÚ-GL-OSZP- 2014/00195       RNDr. Demková /053-4299408                               13.3.2014

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Smolník

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Smolník nasledovne :

1 ks Javor mliečny (Acer platanoides) parc. č. C-KN 27/1 v k. ú. Smolník

Žiadosť bola doručená dňa: 28.2.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (demkova. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                                                                                                 Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                   vedúci odboru