Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00428

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
    SPIŠSKÁ NOVÁ VES
STÁLE PRACOVISKO GELNICA
ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

                     
Váš list číslo/zo dňa                 Naše číslo                 Vybavuje/linka                           Gelnica
                                                2013/00428     RNDr. Demková /053-4299408    30.9.2013       Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov   
         

       V súlade s § 82 ods. 7  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme  začatie nasledovného  konania:

Žiadosť:     Žiadosť o súhlas na zásah do biotopu
Žiadateľ:    Ján Soveľ, Nálepkovo 527, v zastúpení Ing. Petrom Lukáčom,
                        ul. Komenského 28, Košice

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na zásah do biotopu podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v  k. ú. Nálepkovo. Jedná sa o výstavbu troch dreveníc na pozemkoch parc. č. C-KN 3801/5, 3801/6 a 3801/7 mimo zastavaného územia obce Nálepkovo, v súvislosti s ktorou má dôjsť k zásahu do biotopu národného významu Lk 6 . Pozemok je podľa údajov KN  vedený ako trvalý trávnatý porast v spoluvlastníctve Jána Soveľa a jeho manželky.  

Žiadosť bola doručená dňa: 26.9.2013


    V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (demkova. valeria@gl.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                                                                            Ing. Dušan Krajňák
                                               prednosta