Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00076

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA
  Odbor starostlivosti o životné prostredie
   ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

                     
Váš list číslo/zo dňa                 Naše číslo                 Vybavuje/linka                           Gelnica
                     24.10.2013                     2013/00076     RNDr. Demková /053-4299408    28.10.2013       Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov   
         

       V súlade s § 82 ods. 7  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme  začatie nasledovného  konania:

Žiadosť:     Výrub drevín
Žiadateľ:    Mesto Gelnica, Banícke nám. l, 056 01 Gelnica

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemkoch parc. č. C-KN 437/1, 437/28, 419/1, 2464/129, 2254/1, 1947, 2256 vo vlastníctve Mesta Gelnica v intraviláne mesta Gelnica

Zoznam drevín :
3 ks Smrekovec opadavý (Larix decidua)
6 ks Smrek obyčajný (Picea abies)
2 ks ovocné dreviny (hruška a slivka Pyrus a Prunus domestica)
1 ks Lipa malolistá (Tilia cordata)
1 ks Vrba rakytová (Salix caprea)
1 ks Topoľ osikový (Populus tremula)


Žiadosť bola doručená dňa: 14.10.2013


    V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (demkova. valeria@gl.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

                                                                                                           Ing. Milan Turzák
                                                                                                              vedúci odboru