Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00067

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA
 Odbor starostlivosti o životné prostredie
 ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

                     
Váš list číslo/zo dňa                 Naše číslo                 Vybavuje/linka                           Gelnica
                      18.10.2013                     2013/00066     RNDr. Demková /053-4299408    21.10.2013       Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov   
         

       V súlade s § 82 ods. 7  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme  začatie nasledovného  konania:

Žiadosť:     Výrub drevín
Žiadateľ:    Obec Nálepkovo, Stredný riadok , 053 33 Nálepkovo

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. C-KN 892 vo vlastníctve Obce Nálepkovo, stav podľa KN zastavaná plocha

Jaseň štíhly (Fraxinus exelsior) 2 ks h130  nad 40 cm
Žiadosť bola doručená dňa: 18.10.2013


    V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (demkova. valeria@gl.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                                                                            Ing. Milan Turzák
                                                                                                             vedúci odboru