Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OUZP-2017/015082

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Perín - Chým, Perín 180, 044 74 Perín - Chym

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks vŕby, 3 ks orechov, 2 ks borovíc, 2 ks tují a 1 ks hlohu rastúcich na parcelách KN-C č. 3852/1, 131/ a 276 v k. ú. Perín, výrub 2 ks líp rastúcich na parcelách KN-C č. 138/1 v k. ú. Chym, 1 ks smreka a 1 ks borovice rastúcich na parcelách KN-C č. 705/1 a 706/2 v k. ú. Vyšný Lánec. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav drevín, v k. ú. Perín je dôvodom výrubu výstavba prístupovej komunikácie.

Žiadosť doručená dňa: 20. 11. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.